(01) 541 43 43 | info@mdj.si

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Mladinski dom Jarše

Odgovorna uradna oseba:

Boštjan Bajželj, ravnatelj

Datum prve objave kataloga:

16. 5. 2006

Datum zadnje spremembe:

1. 8. 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.mdj.si/index.php?page=katalog-informacij-javnega-znacaja

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu www.mdj.si/index.php?page=katalog-informacij-javnega-znacaja

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

- Osnovnošolsko izobraževanje

- Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

-Osnovna šola, Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. 059 099 540

-Produkcijska šola, Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. (01) 541 9 100

-Stanovanjska skupina Kokos, Vide Pregarčeve 34, 1000 Ljubljana, tel. (01) 542 55 00

-Stanovanjska skupina Zeleni tir, Vide Pregarčeve 34, 1000 Ljubljana, tel. (01) 542 55 01

-Stanovanjska skupina Črnuška gmajna, Suhadolčanova 54, 1000 Ljubljana, tel. (059) 057 630

-Stanovanjska skupina Hiša, Jarška cesta 42, 1000 Ljubljana, tel. (01) 541 43 23

Organigram organa

/

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Boštjan Bajželj, ravnatelj

(01) 541 43 43

fax: (01) 541 19 04

info@mdj.si

Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

- Predpisi z delovnega področja

- Register predpisov Slovenije

Zakoni s področja dela urada:
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o osnovni šoli
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
- Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
- Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

Predpisi lokalnih skupnosti

/

Predpisi EU

/

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

/

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Razpisi Mladinskega doma Jarše

Aktualni razpisi

  • Trenutno ni aktualnih razpisov

Zaključeni razpisi

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

/

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

/

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

/

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop prek spleta

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.mdj.si/index.php?page=katalog-informacij-javnega-znacaja

Fizični dostop
Na lokaciji zavoda: Jarška cesta 44, Ljubljana
Uradne ure:
- ponedeljek, sreda, petek: od 9. do 12. ure

Stroški:
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

/