(01) 541 43 43 | info@mdj.si

P R A V I L A

 

Funkcije pravil:

 • omejiti tista vedenja in navade mladostnikov, ki imajo lahko škodljive ali vsaj neprijetne posledice zanj ali za druge

 • pomoč posamezniku in skupini pri uresničevanju ciljev

 • omogočiti sožitje v skupini različnim posameznikom

 • imajo socializacijsko funkcijo


Pravila:

 • Redno obiskovanje programa Produkcijske šole.

 • Aktivno sodelovanje v programu (predmetnik, vloge skrbi za skupino, sestanki skupine, projekti).

 • Pravočasno obveščanje in dogovarjanje o opravičenih izostajanjih (opravki glede šol, zdravstvenih in drugih opravkih).

 • Upoštevanje dogovorov v skupini.

 • Korekten, spoštljiv odnos do vrstnikov in odraslih.

 • Mobilni telefon je v času pouka oddan v pisarno Produkcijske šole.

 • Prepovedano je tako verbalno kot neverbalno nasilno vedenje.

 • Prepovedano je prinašanje ali uživanje drog/alkohola ali prisotnost pod vplivom drog/alkohola.

 • Prepovedano je namerno poškodovati inventar.

 • Ob ponavljajočih se ali hujših kršitvah pravil takoj obvestimo starše

 • Mladostnik ima pravico do petih dni načrtovanega dopusta.

P O H V A L E  i n  N A G R A D E

Funkcija pohval in nagrad:

 • mladostnik dobi informacijo katera vedenja so ustrezna in da je kot posameznik spoštovan in cenjen

 • krepijo samozavest in samopodobo

 • učijo mladostnika samospoštovanja in pozitivnega samovrednotelja

Vrste pohval in nagrad:

 • Takojšnja pohvala ustreznega vedenja (vložen trud, izdelek, napredek na določenem področju).

 • Pohvala na osebnost s ciljem izboljšanja samopodobe.

 • Pohvala vedenja ali osebnosti pred skupino ob dnevni evalvaciji dejavnosti. ob zaključku pouka.

 • Pohvala vedenja ali osebnosti pred skupino ob zaključku tedna na tedenskem sestanku skupine.

Mladostnik je lahko nagrajen za:

 • kontinuirano dobro sodelovanje v programu,

 • napredek na posameznem področju,

 • opravljeno delo za naročnika,

 • pomembne dosežke izven šole (opravljen izpit).

Vrste nagrad: dodatni dopust, kino karte, dodatna majica, denarna nagrada za opravljeno delo za naročnika, CD, karte za Atlantis ¦

K R I T I K A i n K A Z E N

Funkcije kritike in kaznovanja:

 • vzpostavljanje kontrole vedenja

 • informacije, katera vedenja niso ustrezna oz. so potencialno škodljiva za posameznika ali druge

Načela:

 • ne sme se kršiti mladostnikovih osnovnih pravic in potreb (npr. hrana, spoštovanje)

 • minimalnost, stopnjevanje (naš cilj ni da vseskozi kaznujemo)

 • usmerjeno na vedenje

 • doslednost

 • poštenost, pravičnost

 • kazen mora biti neprijetna

 • uravnoteženost s pohvalami in nagradami

Vrste kritike in kaznovanja:

 • Takojšnja negativna povratna informacija glede neustreznega vedenja.

 • Kritika vedenja pred skupino ob dnevni evalvaciji dejavnosti ob zaključku pouka.

 • Kritika vedenja pred skupino ob zaključku tedna na tedenskem sestanku skupine.

Sankcije so stopnjevane:

 • ob posameznih kršitvah opravljanje neprijetne naloge (naprimer čiščenje),

 • neopravičeni izostanki se odštevajo od dopusta,

 • ob ponavljajočem neupoštevanju pravil ali dolžnosti sledi pogovor z mentorjem ter pisno poročilo mladostnika (razlogi, načrt ravnanja v bodoče),

 • ob neaktivnosti, neupoštevanju navodil ali drugih hujših kršitvah obvestimo starše in mladostnika tisti dan pošljemo domov, sledi pisanje poročila,

 • ob ponavljajočem neupoštevanju ponovno pisanje poročila in pogovor z več mentorji,

 • sledi izredni sestanek s starši,

 • ob nadaljevanju kršitev sledi sestanek (mladostnik, starši, mentorji, ravnatelj in zunanje vključene strokovne službe), kjer se odločamo o nadaljevanju oz. prekinitvi obiskovanja programa,

 • do 5 dnevna prepoved obiskovanja programa (Čas, da mladostnik razmisli kako naprej, napiše razloge za nadaljevanje obiskovanja programa ),

 • izključitev, kadar se neustrezno vedenje mladostnika nadaljuje kljub vsem ukrepom ter v primeru fizične agresivnosti ali namerno poškodovane opreme ter povrnitev škode.