Skoči na glavno vsebino

SVET ZAVODA Mladinskega doma Jarše, Jarška c. 44, 1000 Ljubljana, na podlagi sprejetega sklepa korespondenčne seje sveta zavoda Mladinskega doma Jarše, ki je potekala od 27. 1. 2021 do 29. 1. 2021, razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Predvideni začetek dela bo dne 1. 6. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu,  dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira brez opravljenega ravnateljskega izpita, vendar mora dokazilo pridobiti v 1 letu po začetku mandata), dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, potrdilo  iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdila ob oddaji vloge naj ne bodo starejša od 30 dni) ter program vodenja zavoda in kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj v VIZ in e-naslovom pošljite do 6. marca 2021 v zaprti ovojnici na naslov SVET zavoda Mladinskega doma Jarše, Jarška c. 44, 1000 Ljubljana, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj”.

Vse vloge morajo biti poslane po navadni pošti, vlog v e-obliki ne bomo upoštevali.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Mladinskega doma Jarše

Dostopnost