Skoči na glavno vsebino

OSNOVNA ŠOLA – POGOSTA VPRAŠANJA

Katerim učencem je namenjena osnovna šola Mladinskega doma Jarše?

Šola je namenjena učencem od 6. do 9. razreda, ki imajo čustvene, vedenjske in učne težave.

Naši učenci se običajno soočajo z naslednjimi težavami: huda notranja stiska, bojazen, tesnoba, nizka samopodoba in samozavest, občutek nemoči, žalosti, jeze, manjvrednosti, krivde, brezupa, pomanjkanje interesov in izogibanje stikom in obremenitvam; pogosto izostajanje od pouka, nesodelovanje pri pouku, motenje pouka, konflikti s sošolci in učitelji, nepredvidljivi vedenjski odzivi, uničevanje šolskega inventarja, nasilno vedenje, skratka, vse tisto, za kar šola izreka vzgojne opomine.

Ob tem se pogosto srečujejo še z naslednjimi izzivi:

– oteženo je doseganje nujnih razvojnih nalog (obiskovanje šole, šolsko delo, prostočasne aktivnosti, sprejetost med vrstniki)

– učne težave: specifične učne težave – npr. bralno-napisovalne, diskalkulija, ADHD – izrazito slabo predznanje, zaradi katerega učenec ne zmore nadgrajevati učne snovi (npr. slovenščina kot tuji jezik, izrazito nespodbudno okolje), slabša pozornost in koncentracija, nizka motivacija za šolsko delo, pomanjkanje delovnih navad v zvezi s šolo

– učencu izrečen 3. vzgojni opomin

– psihiatrične diagnoze, ki učencu vsaj večino časa ne onemogočajo sodelovanja pri šolskem delu v razredu

– učenec nima več opore v svoji šoli (konflikti z učitelji, z vrstniki, slabe ocene, upad motivacije za šolo)

– učenec težko učno funkcionira v velikih skupinah

– učenec potrebuje intenziven individualiziran pristop k učnemu delu in učenju socialnih veščin

Pomembno je, da starši izkazujejo vsaj minimalno vzgojno moč, če gre za učenca, ki dnevno prihaja v šolo od doma, drugače priporočamo vzporedno namestitev v stanovanjsko skupino.

Kako je mogoče prešolati učenca na osnovno šolo Mladinskega doma Jarše ?

V primeru zanimanja za vpis se lahko starši, center za socialno delo ali šola obrnejo na svetovalno službo OŠ MDJ

Ali je šola in spričevalo enakovredna ostalim osnovnim šolam?

Osnovna šola pri Mladinskem domu Jarše je šola s prilagojenim programom vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom. To pomeni, da so prilagojeni načini dela, ne pa standardi znanja, ki jih učenec lahko doseže. Zato se učenci po končanem šolanju lahko vpišejo v vse programe nadaljnjega izobraževanja, vključno z gimnazijami, seveda glede na dosežen uspeh.

Kako veliki so oddelki?

Oddelek šteje do 8 učencev.

Kako poteka pouk na osnovni šoli pri Mladinskem domu Jarše ?

Pouk poteka po urniku. Prične se ob 8.15, odmor za malico je od 9.40 do 10.00, sedma ura se konča ob 13.40. Ura pouka traja 40 minut. Šola izvaja še dodatno učno podporo, in sicer pri dopolnilnem pouku (torek in sreda ob 7.30), s pomočjo pri domačih nalogah (od ponedeljka do četrtka po pouku) in drugimi, praviloma individualnimi, oblikami dela.

Katere krožke in dejavnosti ponujate?

Zaradi majhnosti šole in dejstva, da je šola v večini primerov oddaljena od mesta bivanja učencev, šola izvaja skromno število interesnih dejavnosti. Ponujamo športne dejavnosti, priprave na šolsko tekmovanje in filmski krožek.

Poleg tega šola organizira večdnevni tabor, predvidoma smučarski

Imate dopolnilni pouk?

Dopolnilni pouk je organiziran za večino predmetov zjutraj, v torek in sredo od 7.30 do 8.10 ure, učenci pa lahko dodatno pomoč dobijo tudi po pouku.

Kako obravnavate učence, ki jim je dodeljena dodatna strokovna pomoč na osnovi odločbe o usmeritvi?

·         individualni dopolnilni pouk po dogovoru z učiteljem predmeta, pri katerem ima učenec težave,

·         individualni pouk pri svetovalni službi v času trajanja pouka; svetovalna delavka obravnava z učencem   snov ali jo utrjujeta v času, ko imajo tudi drugi učenci na urniku ta predmet

·         pomoč svetovalne službe v razredu med poukom

·         individualno obravnavo v obliki treninga branja, računanja, urejanja šolskih potrebščin in zvezkov itd.

Običajno je teh oblik pomoči najmanj toliko, kot jih predvideva odločba o usmeritvi

Kako poteka šolsko leto?

Šolsko leto je določeno s šolskim koledarjem, ki ga objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in velja za vse osnovne šole v Sloveniji. To pomeni, da so počitnice in drugi prosti dnevi ter dnevi pouka med letom razporejeni enako kot na drugih šolah.

Podrobneje pa se pouk izvaja glede na letni delovni načrt šole

Imate kulturne, naravoslovne, športne dneve?

Vse te dneve organiziramo na podoben način in v enakem številu kot druge osnovne šole.

Katere izbirne predmete ponujate?

Nabor izbirnih predmetov ni velik, ponujamo šport za sprostitev, izbrani šport, verstva in etiko 1 in 2, ter predmet rastline in človek

Ali je organizirana šolska prehrana?

Organizirano imamo šolsko malico. To nam pripravljajo na OŠ Jožeta Moškriča.

Cena šolske prehrane je podobna kot na drugih šolah.
Organizirano je tudi kosilo.

Starši lahko uveljavljajo subvencioniranje šolske prehrane na pristojnem centru za socialno delo.
Vključeni smo tudi v EU Šolsko shemo (razdeljevanje sadja, zelenjave in mleka ter mlečnih izdelkov iz sredstev EU).

Kako je šola opremljena?

Šola je dobro opremljena. Površina učilnic je sicer manjša kot na običajnih šolah, saj je v razredu predvidoma 8 učencev, vendar dovolj velika, da ima vsak učenec svojo klop. Imamo manjšo telovadnico in zunanje igrišče ter dobro opremo za športno vzgojo: več parov rolerjev, alpskih, turnih in tekaških smuči, kolesa, pripomočke za hokej na rolerjih itd.

Dobro opremljena je tudi računalniška učilnica, kjer pri posameznih predmetih poteka del pouka. Vsak učenec lahko dela na svojem računalniku, vsi računalniki so povezani z internetom.

Primerno založena je tudi šolska knjižnica, kjer si učenci lahko izposodijo raznovrstno mladinsko literaturo, tudi knjige za domače branje

Si učenci v šoli lahko izposodijo učbenike?

Šola ima učbeniški sklad, iz katerega si vsi učenci lahko izposodijo učbenike, delovne zvezke pa morajo starši kupiti. Izposoja poteka podobno kot na drugih šolah, skladno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Staršem v začetku julija pošljemo naročilnico za izposojo. Učenci jo prvi šolski dan prinesejo izpolnjeno in podpisano, nato jim skrbnica učbeniškega sklada izposodi učbenike. Te vrnejo na koncu šolskega leta. Izposoja je brezplačna; če učenec izgubi ali uniči učbenik, mu zaračunamo odškodnino v višini polovice maloprodajne cene učbenika.

Kako obravnavate vedenjske težave?

Načeloma na podlagi predhodno vzpostavljenega primernega odnosa med učitelji in posameznim učencem, kar predstavlja temelj za vsako vzgojo in poučevanje na naši šoli. V tem smislu želimo, da bi čim več vzgojnih ravnanj opravili učitelji z učenci na podlagi dobrega osebnega odnosa in čim manj v formaliziranih oblikah ukrepov, za kar so učitelji praviloma ustrezno usposobljeni. Prav tako je pomembno poudariti načelno naravnanost šole in učiteljev k doseganju uspehov učencev na več ravneh, kar je temelj za omenjeni osebni odnos in spremembe motečih vedenj.

Glede na naravo motenj je veliko dela usmerjenega v sprotno reševanje konfliktov. Na tej ravni zelo ugodno razmerje med številom učiteljev in učencev omogoča stalen sprotni nadzor, prav tako pa takojšnje interventne pogovore o konfliktih, katerih cilji so lahko različni: od rešitve konflikta do posredovanja ključnih vzgojni zahtev v obliki raportov.

V vzgojnem načrtu naše šole imajo pomembno veljavo tradicionalna vzgojna načela, kot npr. doslednost, v njem pa so tudi podrobno opisane vse oblike vzgojnih ukrepov.

Izredno pomembno vlogo pri obravnavi vedenjskih težav pripisujemo sodelovanju s starši učencev.

Kakšna je vloga staršev pri šolanju?

Starši imajo pri šolanju pomembno vlogo in zato tudi obveznosti:

o    udeležba na rednih svetovalnih razgovorih, predvidoma enkrat na 14 dni s svetovalkami šole,

o    obiskovanje šole za starše, ki poteka v obliki mesečnih srečanj,

o    sodelovanje v interventnih pogovorih v šoli, če je učenec huje kršil katero od šolskih pravil in sam ni bil pripravljen sodelovati na razgovoru ali raportu ali sprejeti in opraviti kazni.

Poleg tega od staršev pričakujemo še, da poskrbijo za potrebne šolske potrebščine, nas obveščajo o izostankih, da nadzirajo domače delo za šolo in izpolnjujejo druge dogovore, sprejete s svetovalnimi delavkami.

Ali so pri ocenjevanju znanja kake posebnosti?

Učenci pišejo vse pisne preizkuse napovedano in se nanje pripravljajo pri urah pouka. Prav tako je napovedano ustno preverjanje in ocenjevanje. Pri ocenjevanju znanja učenci niso časovno omejeni, vedno imajo dovolj časa, da do konca odgovorijo na vprašanja. Imajo več možnosti za popravljanje ocene.

Poleg tega učitelji prilagajajo načine pridobivanja ocen otrokovim zmožnostim in posebnostim, npr. le ustno preverjajo znanje, vrednotijo učenčevo sodelovanje pri pouku ter opravljanje domačih nalog, učenca vprašajo izven razreda itd.

Ker so vedenjske motnje v osnovni šoli močno povezane s šolskim uspehom, si učitelji na različne načine prizadevamo, da bi bili učenci učno uspešni.

Kako spodbujate otroke, da postanejo v šoli bolj aktivni in uspešni?

Imamo več načinov za vzpodbujanje lepega vedenja:

·         sprotno vrednotenje dela in vedenja med poukom in v ostalem času, preživetem v šoli ali na šolskih dejavnostih: na šoli deluje tržnica, kjer učenci trgujejo z žetončki. Kot nagrado za primerno vedenje učitelji učencem podeljujejo žetončke, ki jih lahko učenci po pouku na tržnici pri svetovalnih delavkah unovčijo za poljubne nagrade iz nabora šolskih nagrad – gre za posebne ugodnosti in izpolnjevanje želja učencev

·         pogoste sprotne pohvale, ko se učenec primerno vede, ter mesečno podelitev srebrnega in zlatega priznanja za pohvalno vedenje v celem mesecu

·         ocenjevanje osebnega napredka učenca ne glede na doseganje minimalnih standardov znanj

·         organiziranje nagradnih izletov; če učenec v krajšem obdobju opravi zanj določeno nalogo (npr. v določenem času popravi oceno, nima raporta, neopravičenih ur, konfliktov z učitelji, ne moti pouka itd.), gre na nagradni izlet

·         šola vsakemu učencu podari torto za rojstni dan

·         simbolična obdaritev ob praznikih

·         dober osebni odnos učiteljev z učenci, s katerim učitelji poskušajo pri učencih utrditi prepričanje, da imajo o njih kot o ljudeh dobro mnenje

Kaj storite, če je otrok učno neuspešen?

Učni neuspeh, torej negativne ocene, naj bi učenec popravljal sproti. Dodatno razlago lahko pridobi pri dopolnilnem pouku in vzpodbujamo ga, da ga obiskuje. Skupaj z učencem in starši določimo datume spraševanja. Snov razdelimo v manjše enote, ki jih preverjamo posamično itd.

Če učenec kljub temu ni učno uspešen, imamo popravne izpite konec junija in konec avgusta, kot to določata šolski koledar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli.

20. Kaj storite, če učenec tudi na vaši šoli krši šolska pravila?

Če kljub sprotni obravnavi učenca in ob primernem sodelovanju s starši učenec ne napreduje pri usvajanju ustreznejših načinov obnašanja, vključimo v sodelovanje pristojni center za socialno delo.

Dostopnost