Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Strokovni center Mladinski dom Jarše
Odgovorna uradna oseba: Ina Kreft Toman, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 16. 5. 2006
Datum zadnje spremembe: 6. 10. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.mdj.si/index.php?page=katalog-informacij-javnega-znacaja
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu www.mdj.si/index.php?page=katalog-informacij-javnega-znacaja

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa:

– Osnovnošolsko izobraževanje

– Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

– Osnovna šola, Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. 059 099 540

– Produkcijska šola, Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana, tel. (01) 541 9 100

– Stanovanjska skupina Kokos, Vide Pregarčeve 34, 1000 Ljubljana, tel. (01) 542 55 00

– Stanovanjska skupina Zeleni tir, Vide Pregarčeve 34, 1000 Ljubljana, tel. (01) 542 55 01

– Stanovanjska skupina Črnuška gmajna, Suhadolčanova 54, 1000 Ljubljana, tel. (059) 057 630

– Stanovanjska skupina Hiša, Jarška cesta 42, 1000 Ljubljana, tel. (01) 541 43 23

Organigram organa /
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Ina Kreft Toman, ravnateljica

(01) 541 43 43

info@mdj.si

Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi

– Predpisi z delovnega področja

– Register predpisov Slovenije

Zakoni s področja dela urada:
Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI)
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
– Zakon o javnem naročanju
– Zakon o delovnih razmerjih
– Zakon o javnih uslužbencih
– Zakon o osnovni šoli 
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
– Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
– Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
– Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
– Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 
– Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
– Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
– Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

Predpisi lokalnih skupnosti /
Predpisi EU /
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov /
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov /
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Razpisi Mladinskega doma Jarše

Aktualni razpisi

  • Trenutno ni aktualnih razpisov

Zaključeni razpisi

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc /
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk /
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa /

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop prek spleta

Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.mdj.si/index.php?page=katalog-informacij-javnega-znacaja

Fizični dostop
Na lokaciji zavoda: Jarška cesta 44, Ljubljana
Uradne ure:
– ponedeljek, sreda, petek: od 9. do 12. ure

Stroški:
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) /

 

Po 30. členu Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI) ima Mladinski dom Jarše imenovano pritožbeno komisijo. Če otrok ali mladostnik (oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki) meni(jo), da so bile pri prebivanju ali vzgojnem delovanju v strokovnem centru kršene njegove pravice, lahko v osmih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, poda pisno ali ustno na zapisnik zahtevo za varstvo pravic ravnatelju strokovnega centra. Zahtevo lahko poda na naslov tajnistvo@mdj.si ali pokliče 01/5414343.

Dostopnost