Skoči na glavno vsebino

V skladu s 23. členom Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI) je svet zavoda Mladinskega doma Jarše sprejel  Pravila Mladinskega doma Jarše dne 12. 5. 2021. 

 

PRAVILA
Mladinskega doma Jarše

 

 

 1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 1. člen

(vsebina pravilnika)

 

S tem pravilnikom se ureja bivanje, vzgoja in izobraževanje v Mladinskem domu Jarše, postopki za uresničevanje ter varstvo pravic in obveznosti otrok in mladostnikov ter dokumentacija, ki se nanaša na dejavnost zavoda.

 

 1. člen

(ustanoviteljstvo)

 

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Jarše je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice za njo uresničuje Vlada Republike Slovenije.

 

 1. člen

(namen ustanovitve)

 

Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

 

 1. člen

(ime in sedež)

 

(1) Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je Mladinski dom Jarše.

 

(2) Skrajšano ime zavoda je MDJ.

 

(3) Sedež zavoda je Jarška c. 44 v Ljubljani.

 

(4) Zavod opravlja svoje dejavnosti na poslovnem naslovu in na drugih lokacijah. Posamezne izobraževalne in druge programe ter dejavnosti lahko skladno s predpisi izvaja v sodelovanju z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Republiki Sloveniji in tujini.

 

 

 1. OBLIKE DELA IN VRSTE SKUPIN

 

 1. člen

(programi zavoda)

 

(1) MDJ ima več programov, ki se izvajajo na različnih lokacijah.

 

(2) Programi sprejemajo otroke in mladostnike različne po:

– spolu,

– starosti,

– vzgojni in/ali učni problematiki,

–sklepu sodišča v družinskih zadevah,

– drugo.

 

(3) Programi zavoda so:

 • stanovanjske skupine, ki nameščajo otroke v starosti od 12. do 18. leta,
 • mladinsko stanovanje, kjer lahko bivajo mladostniki po dopolnjenem 17. letu,
 • program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za učence od 6. do 9. razreda,
 • produkcijska šola, ki vključuje mladostnike z izpolnjeno osnovnošolsko obveznostjo,
 • mobilna služba,
 •  

 

(5) Namestitev in oskrba se izvajata v stanovanjskih skupinah in mladinskem stanovanju.  Dnevne oblike dela se izvajajo v programu osnovne šole in produkcijske šole ter v programu mobilne službe.

 

(6) Otroci in mladostniki, ki se vključujejo v programe, so dolžni upoštevati pravila, predvideno strukturo dneva ter opravljati zanje določene zadolžitve, opredeljene v hišnem redu.

 

(7) Bivanje, vzgojno delo, struktura dneva in zadolžitve so podrobneje opredeljeni v hišnem redu posameznega programa oz. v vzgojnem načrtu za program osnovne šole.

 

 

III. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

 

 1. člen

(zagotavljanje varnosti)

 

(1) Strokovni delavci zagotavljajo varnost z ustreznim nadzorom, načrtovanjem dejavnosti, upoštevanjem normativov in skrbjo za ustreznost tehnične in druge opreme.

(2) V zavodu je prepovedano nasilje. O vsakem zaznanem nasilju mora strokovni delavec zavoda pripraviti zapisnik.

(3) Ob nenadnem izbruhu avtoagresivnega ali heteroagresivnega vedenja, zaradi katerega je ogroženo življenje otroka ali mladostnika, njegovih vrstnikov ali zaposlenih ali če bi agresija lahko povzročila veliko premoženjsko škodo ali obstaja sum kaznivega dejanja, ravna strokovni delavec skladno s standardi vedenja ob kriznih dogodkih, ki so del vzgojnega programa (v nadaljnjem besedilu: standardi vedenja strokovnih delavcev ob kriznih dogodkih). Strokovni delavec o dogodku pripravi poročilo in ga izroči ravnatelju zavoda.

(4) Za osebne predmete so uporabniki odgovorni sami. Izposoja, prodaja in menjava ni dovoljena.

(5) Za zagotavljanje varnosti na poti od doma do zavoda so odgovorni starši ali skrbniki.

 

(6) Za zdravstveno in druge oblike varnosti uporabnikov poskrbi zavod s

 • primerno prehrano,
 • primernim vzdrževanjem čistoče,
 • primernim tehničnim servisom, v katerem hišnik sproti odpravlja manjše nevarne poškodbe,
 • primerno skrbjo v zvezi s pitno vodo in drugimi vplivi okolja, o katerih nam pristojne ustanove posredujejo sprotna sporočila,
 • pogodbo, sklenjeno z Zdravstvenim domom Ljubljana,
 • z ukrepi varstva pri delu in požarne varnosti, ki jih nadzoruje pooblaščena ustanova.

 

(7) Otroku ali mladostniku po presoji zanj zadolženih strokovnih delavcev v primeru  visokega tveganja za ogrožanje svoje varnosti ali varnosti drugih ni dovoljena udeležba na dejavnostih in drugih oblikah organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela izven prostorov Mladinskega doma Jarše.

 

 

 

 1. PRAVILA VEDENJA IN UKREPI V PRIMERU KRŠITEV

 

 1. člen

(pravila vedenja)

(1) Otroci in mladostniki, ki so v obravnavi v MDJ, morajo upoštevati vsa pravila vedenja in ravnanja ter navodila strokovnih delavcev.

(2) Pravila posameznih stanovanjskih skupin so podrobneje opredeljena v njihovih hišnih redih, za program osnovne šole v pravilih šolskega reda in za program produkcijske šole v njihovih pravilih.

 

 1. člen

(prepovedi)

(1) V zavodu je prepovedano kakršnokoli nasilje. O vsakem zaznanem nasilju mora zavod pripraviti zapisnik.

(2) Prepovedano je:

–      uživanje alkohola ali prepovedanih drog,

–      biti pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog,

–      prinašanje, posedovanje, ponujanje in omogočanje jemanja alkohola in prepovedanih drog,

–      prinašanje, posedovanje oziroma uporaba predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo življenje, varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,

–      poškodovanje in uničevanje inventarja.

 

 1. člen

(ukrepi v primeru kršitev)

(1) Strokovni delavec lahko ob kršitvi prepovedi uporabi načine ravnanja, kot so določeni v 20. in 21. členu ZOOMTVI[1]. Otroka ali mladostnika pozove, da nevarno stvar izroči, lahko opravi pregled osebnih stvari in prostora ter predmet zaseže. Ob tem upošteva standarde vedenja, določene za ravnanje ob kriznih dogodkih. 

(2) O vsakem pregledu osebnih stvari in prostora ali odvzemu prepovedane ali nevarne stvari napiše poročilo in ga izroči ravnatelju zavoda. Ravnatelj zavoda odloči o vrnitvi stvari otroku ali mladostniku ali staršem ali izročitvi stvari policiji.

(3) Če strokovni delavec sumi, da je otrok ali mladostnik pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, preizkus prisotnosti psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov v telesu ter alkohola pri otroku ali mladostniku opravi delavec zdravstvene službe ali delavec zavoda, v zavodu ali zdravstvenem zavodu. Preizkus opravi z izvedbo urinskega testiranja ali preizkusa alkoholiziranosti.

(4) Urinske testerje na psihoaktivne substance plačajo starši ali skrbniki oziroma mladostnik iz lastnih sredstev, ko se test opravi na željo staršev ali skrbnikov  ali ko se test opravi na zahtevo strokovnega delavca  zaradi suma, da je otrok ali mladostnik pod vplivom prepovedanih drog in se izkaže, da je opravljen test pozitiven.

(5) V primerih namerne povzročitve premoženjske škode strokovni center ravna skladno z 20. členom ZOOMTVI (v opombi 1).

(6) Na multidisciplinarnem timu iz 5. odstavka 11. člena ZOOMTVI[2] se lahko predlaga, da se otrok ali mladostnik vključi v program terapevtske oziroma zdravstvene pomoči.

 

(7) Ukrepi v primeru kršitev so opomin, opravičilo, sestanek s starši, omejitev ugodnosti, restitucija in drugo.  Ukrepi si sledijo stopenjsko, upoštevaje težo kršitve.

 

 

 

 1. POSTOPEK UREJANJA ODHODA OTROKA ALI MLADOSTNIKA V DOMAČE OKOLJE IN VRNITVE

 

 1. člen

(odhodi in prihodi otrok in mladostnikov)

 

(1) Za pot otroka ali mladostnika v in iz MDJ so odgovorni starši ali skrbniki.

 

(2) Če ni drugače dogovorjeno, otroci in mladostniki uporabljajo javni promet.

 

(3) Posebnosti so vključene v individualizirani program posameznega otroka.

 

 

 1. NAČINI SODELOVANJA S STARŠI IN POSTOPEK NAPOVEDI, OPRAVIČEVANJA ODSOTNOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV TER RAVNANJA V PRIMERU NEDOVOLJENEGA IZHODA

 

 1. člen

(sodelovanje s starši)

 

(1) Strokovni delavci, starši ali skrbniki so dolžni sodelovati in delati v korist otroka ali mladostnika.

 

(2) Strokovni delavci s starši sodelujejo skladno z letnim delovnim načrtom v naslednjih oblikah: roditeljski sestanki, individualni sestanki in svetovanja, komunikacija po telefonu, informacije na internetu ali drugih elektronskih načinih komunikacije. Posamezni programi lahko izvajajo program šole za starše.

 

 1. člen

(opravičevanje odsotnosti)

 

(1) Starši ali skrbniki so dolžni sporočiti odsotnost otroka ali mladostnika v najkrajšem možnem času.

 

(2) Strokovni delavec osnovne šole ali produkcijske šole ob ugotovitvi nepojasnjene odsotnosti otroka ali mladostnika poskuša vzpostaviti stik z mladostnikom, s starši, skrbniki ali pristojnimi institucijami.

 

(3) Posamezni programi imajo po potrebi opravičevanje odsotnosti otrok in mladostnikov natančneje opredeljeno.

 

 1. člen

(ravnanje ob nedovoljenem izhodu iz stanovanjske skupine)

 

Ravnanje ob nedovoljenem izhodu iz stanovanjske skupine poteka skladno s 26. členom ZOOMTVI[3].

 

 

VII. MERILA IN POSTOPEK PODELJEVANJA POHVAL, NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM

 

 1. člen

(pohvale, nagrade, priznanja)

 

(1) Pohvale, nagrade in spodbude so pomemben del strokovnega delovanja v MDJ. Strokovni delavci so pozorni na otrokov ali mladostnikov napredek in trud ter ga ustrezno pohvalijo in nagradijo.

 

(2) Posamezni programi imajo merila in postopek podeljevanja nagrad in priznanj podrobneje opredeljen.

 

 

VIII. PRAVILA UPORABE OSEBNIH NAPRAV ZA POVEZOVANJE S PODATKOVNIM IN TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽJEM

 

 1. člen

(podatkovno in telekomunikacijsko omrežje)

 

(1) Strokovni delavci lahko omejijo uporabo osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.

 

(2) Vsak program oziroma stanovanjska skupina ima pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.

 

 

 

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

(veljavnost)

 

(1) Pravila zavoda začnejo veljati takoj, ko so sprejeta na Svetu zavoda Mladinskega doma Jarše.

 

2) Pravila zavoda se obvezno pregledajo in uskladijo ob vsaki spremembi zakonov oziroma pravilnikov, ki jih sprejme pristojni minister.

 

 

 

 

 

 1. d. ravnatelja

Ina Kreft Toman

 

 

 

Kraj in datum sprejema:

Ljubljana, 12. 5. 2021

[1] 20. člen (zagotavljanje varnosti otrok ali mladostnikov) 

(1) V strokovnem centru je prepovedano nasilje. O vsakem zaznanem nasilju mora strokovni center pripraviti zapisnik.(2) Ob nenadnem izbruhu avtoagresivnega ali heteroagresivnega vedenja, zaradi katerega je ogroženo življenje otroka ali mladostnika, njegovih vrstnikov ali zaposlenih ali če bi agresija lahko povzročila veliko premoženjsko škodo ali obstaja sum kaznivega dejanja, ravna strokovni delavec v skladu s standardi vedenja ob kriznih dogodkih, ki so del vzgojnega programa (v nadaljnjem besedilu: standardi vedenja strokovnih delavcev ob kriznih dogodkih). Strokovni delavec o dogodku pripravi poročilo in ga izroči ravnatelju strokovnega centra.(3) V primerih namerne povzročitve premoženjske škode lahko ravnatelj strokovnega centra otroku ali mladostniku izreče alternativne vzgojne ukrepe, in sicer pobotanje oziroma poravnavo, popravo škodljivih posledic ravnanja, opravljanje dobrih del, lahko pa zahteva tudi povračilo škode. Višina denarnega povračila se določi na podlagi dejanskega stroška popravila ali zamenjave predmeta, ki ga je otrok ali mladostnik namerno poškodoval.

 1. člen (prepovedi) 

(1) Na površinah, ki spadajo v strokovni center, je prepovedano:

– uživanje alkohola ali prepovedanih drog,

– biti pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog,

– posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in prepovedanih drog,

– posedovanje oziroma uporaba predmetov oziroma sredstev, ki ogrožajo življenje, varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja.(2) Če strokovni delavec sumi, da otrok ali mladostnik pri sebi skriva prepovedane ali nevarne stvari, ki ogrožajo njegovo življenje ali zdravje ali življenje in zdravje drugih, otroka ali mladostnika pozove, da jih izroči prostovoljno, sicer opravi pregled osebnih stvari oziroma prostora. Pri tem upošteva dostojanstvo otroka ali mladostnika. Strokovni delavec prepovedano ali nevarno stvar zaseže. V primeru suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja, strokovni delavec o tem obvesti policijo.

(3) Strokovni delavec opravi pregled osebnih stvari in prostora v skladu s standardi vedenja strokovnih delavcev ob kriznih dogodkih. O vsakem pregledu osebnih stvari in prostora ali odvzemu prepovedane ali nevarne stvari napiše poročilo in ga izroči ravnatelju strokovnega centra. Ravnatelj strokovnega centra odloči o vrnitvi stvari otroku ali mladostniku ali staršem ali izročitvi stvari policiji.

(4) Če strokovni delavec sumi, da je otrok ali mladostnik pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, preizkus prisotnosti psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov v telesu ter alkohola pri otroku ali mladostniku opravi delavec zdravstvene službe ali delavec strokovnega centra, v strokovnem centru ali zdravstvenem zavodu. Preizkus opravi z izvedbo urinskega testiranja ali preizkusa alkoholiziranosti. Strokovni center postopek izvedbe urinskega testiranja in preizkusa alkoholiziranosti ter pravila glede plačila testerjev natančneje opredeli v pravilih strokovnega centra.

(5) Na multidisciplinarnem timu iz 11. člena tega zakona se lahko predlaga, da se otrok ali mladostnik vključi v program terapevtske oziroma zdravstvene pomoči.

 

[2]11. člen (strokovna skupina in individualizirani program) 

 (5) Če je ogroženo življenje otroka ali mladostnika, njegovih vrstnikov ali zaposlenih v strokovnem centru ali če se otrok ali mladostnik vede avtoagresivno ali heteroagresivno, ravnatelj v najkrajšem možnem času skliče multidisciplinarni tim, ki ga sestavljajo člani strokovne skupine iz prvega odstavka tega člena, starši in zdravnik, ki otroka ali mladostnika obravnava. Na multidisciplinarni tim so lahko vabljeni tudi otrok ali mladostnik ter druge zanj pomembne osebe, pristojno sodišče oziroma predstavniki drugih organizacij, ki otroka ali mladostnika obravnavajo. Multidisciplinarni tim sprejme ukrepe za nadaljnjo obravnavo otroka ali mladostnika. Če starši oziroma otrok ali mladostnik niso prisotni na multidisciplinarnem timu, predstavi predloge multidisciplinarnega tima staršem in otroku ali mladostniku strokovna skupina. Strokovna skupina s sklepi multidisciplinarnega tima dopolni individualizirani program za otroka ali mladostnika.

[3] 26. člen (ravnanje v primeru nedovoljenega izhoda) 

(1) O nedovoljenem izhodu otroka ali mladostnika iz strokovnega centra ali nepravočasni vrnitvi mora strokovni center takoj obvestiti policijo in starše, najpozneje prvi naslednji delovni dan pa tudi pristojni center za socialno delo in pristojno sodišče.

(2) Po prejemu obvestila, da je otrok ali mladostnik na policiji, ga prevzame strokovni delavec strokovnega centra v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v šestih urah. Otroke in mladostnike, ki so v strokovni center nameščeni v skladu z zakonom, ki ureja obravnavanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, v strokovni center pripelje policija.

(3) Če otrok ali mladostnik ogroža sebe ali druge, preprečuje ali onemogoča varno vrnitev v strokovni center, lahko ravnatelj strokovnega centra ali od njega pooblaščena oseba zaprosi za pomoč policijo. Policija strokovnemu centru nudi pomoč v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije.

(4) Če otrok ali mladostnik zavrača vrnitev v strokovni center ali je v prostorih, kamor strokovni delavec strokovnega centra nima pravice vstopiti, strokovni center o tem obvesti starše, center za socialno delo in pristojno sodišče.

(5) O nedovoljenem izhodu mladostnika, ki je v strokovnem centru na podlagi svoje pisne privolitve, strokovni center v najkrajšem možnem času obvesti policijo. Po prejemu obvestila policije, da je mladostnik najden, strokovna skupina iz 11. člena tega zakona v 30 dneh pripravi mnenje, ali je prebivanje tega mladostnika v strokovnem centru še smiselno.

(6) Nedovoljene izhode strokovni center evidentira v evidenci nedovoljenih izhodov.

 

Dostopnost