Skoči na glavno vsebino

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Sodelovanje s starši je za doseganje želenih ciljev pomembno. Večletne izkušnje so pokazale, da količina in kvaliteta sodelovanja s starši pomembno vpliva na uspehe otroka, tako v programu Produkcijske šole, kot v nadaljnjem življenju. Zato obsežno sodelujemo s starši in sicer na štirih različnih vsebinskih nivojih:

 1. Razgovor s starši ob vpisu mladostnika v Produkcijsko šolo

Prvi razgovor s starši, ob vpisu mladostnika v Produkcijsko šolo, je namenjen posredovanju informacij o poteku, vsebini in ciljih programa Produkcijske šole ter pridobitvi ključnih podatkov s strani staršev – o preteklem šolanju in morebitnih aktualnih težavah mladostnika.

Starši morajo ob vpisu otroka izpolniti Vprašalnik za starše, ki mentorjem omogoča približno detekcijo vzgojnega stila staršev. S pomočjo odgovorov in v pogovoru s straši mentorji podrobneje spoznamo njihova vzgojna načela ter prepričanja o vzgoji. To omogoča definicijo implicitne logike vzgajanja ter lažje in kvalitetnejše delo z mladostnikom, hkrati pa predstavlja orientacijo za nadaljnje delo s starši.

Preverimo tudi, kakšna so pričakovanja staršev do programa Produkcijske šole in jim podrobno predstavimo, kaj lahko od programa pričakujejo, h katerim ciljem je naravnan program in kaj program mladostniku zagotavlja.

 1. Dnevni telefonski individualni kontakti s starši

Telefonski pogovori s starši običajno potekajo preko mobilnega telefona in se izvajajo na pobudo staršev ali mentorjev in so različno pogosti.

Cilj telefonskih individualnih pogovorov s starši je izmenjava pomembnih aktualnih informacij o mladostniku. To so lahko informacije o zamudah ali izostankih mladostnika, izmenjava informacij o plačilu prehrane, podatki o tem, da je mladostnik prejel nagrado ali o hujši kršitvi pravil.

 1. Mesečni individualni pogovori s starši

Za svetovalno/edukativne pogovore s starši so namenjeni mesečni individualni sestanki s starši, ki so po potrebi tudi pogostejši.

Cilji individualnih pogovorov s starši so:

– edukacija in svetovanje staršem glede vzgojnih ravnanj
– informiranje staršev o napredkih mladostnika na različnih področjih
– informiranje staršev o morebitnih težavah mladostnika v Produkcijski šoli
– povratne informacije staršev o napredkih mladostnika

Poklicno svetovanje in informiranje o možnostih za nadaljevanje šolanja mladostnika

 1. Mesečna edukativno/suportivna srečanja skupine za starše

V šolskem letu je organiziranih sedem do osem srečanj skupine za starše. Sodelovanje v skupini za starše je zaželeno, a ni obvezno. Delo v skupini je zasnovano tako, da imajo starši prostor za izražanje svojega mnenja in za aktivno sodelovanje. Vsebinski cilji srečanj so edukativne in suportivne narave. Starši prejmejo mapo z gradivi in vajami, s katerimi imajo možnost svoja spoznanja utrjevati tudi doma.

Vsebina edukacije je usmerjena na temeljne vzgojne teme:

o Cilji vzgoje, osnovne funkcije vzgoje, definicija vzgojnega stila

o Pohvala, nagrada: funkcija, oblikovanje realne pozitivne samopodobe, uporaba ustreznih tehnik nagrajevanja, trening

o Kritika, kazen: funkcija, uporaba ustreznih načini kritiziranja vedenja in kaznovanja, trening

o Zahteve, pričakovanja: funkcija, previsoka/prenizka pričakovanja, ustrezne zahteve in pričakovanja, trening

o Teorija sporočil, realna/nerealna sporočila, sporočila na osebo/vedenje; ignoriranje, trening

o Tehnike dajanja negativne povratne informacije, trening ustreznih načinov

o Poklicno informiranje, informacije o vpisnih rokih, posebnostih razpisa za vpis v srednješolske programe

o Evalvacijski piknik s starši.

Na suportivnem nivoju pa imajo starši možnost spregovoriti o vzgojnih dilemah ter izmenjati svoje izkušnje z ostalimi starši. Poskrbljeno je, da se starši na srečanjih počutijo dobro ter si ob obiskovanju skupine krepijo svojo starševsko avtoriteto in si ob novih konkretnih znanjih razvijajo občutek kompetentnosti v vlogi starša.

NAČELA SODELOVANJA S STARŠI

 1. Načelo sodelovanja

Na prvem, vpisnem razgovoru s starši se staršem predstavi program in da v podpis pogodba o sodelovanju med njimi in Produkcijsko šolo. S tem se tehnično zavežemo k sodelovanju.

 1. Načelo vzajemnega postavljanja vzgojnih ciljev pri mladostniku

S starši in mladostnikom se pogovorimo o njihovih pričakovanjih, o mladostnikovih pričakovanjih, o realnih zmožnostih in ciljih, ki jih lahko doseže mladostnik v času obiskovanja Produkcijske šole. Namen je vzpostavitev realnih pričakovanj in ciljev.

 1. Načelo vzajemne odkritosti in redne izmenjave pomembnih informacij o mladostniku

Od staršev se pričakuje, da posredujejo vse informacije v zvezi z mladostnikom, ki so pomembne za kvalitetno strokovno delo z mladostnikom.

Mentorji staršem redno (telefonsko, po elektronski pošti, na sestankih, na individualnih razgovorih) posredujemo informacije v zvezi z njihovim otrokom.

 1. Načelo delovanja v mladostnikovo korist

Mentorji pri delu z mladostniki delujemo v skladu s temeljnim ciljem razvijanja veščin in spretnosti, potrebnih za samostojno življenje v družbi drugih ljudi. Delovanje v smeri razvijanja mladostnikove samostojnosti pričakujemo tudi od staršev. Mentorji s strokovnostjo in kompetentnostjo presojamo o otrokovih koristih in v skladu s tem tudi staršem postavljamo določene zahteve.

 1. Načelo detekcije vzgojnega stila staršev

Osnovna strokovna vrednota dela s starši je zgodnje in natančno določanje njihovega vzgojnega stila, ki ga določamo:

– z vprašalnikom za starše, ki ga starši izpolnijo ob vpisu mladostnika v program

– s pogovorom na individualnih sestankih s starši (preverimo razmerje med uporabo pohval / nagrad, kritike / kazni in cilji / zahtevami / pričakovanji)

 1. Načelo korekcije vzgojnega stila staršev

Starše informiramo o funkcijah in namenih različnih vzgojnih področij in jim predstavimo ustrezne načine ravnanj ter izrazimo pričakovanje, da v skladu s tem ravnajo tudi doma.

Mentorji na individualnih sestankih spremljamo izvajanje sprememb v vzgojnih prijemih.

 1. Načelo krepitve starševske moči

Mentorji nudimo podporo staršem pri spreminjanju svojih prepričanj. Spodbujamo jih pri prevzemanju odgovornosti za vzgojo.

Dostopnost